Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops, trainingen, coaching/therapie sessie en retraites & yogareizen bij Yoga Studio Roosendaal. Door deelname verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Yoga Studio Roosendaal, hierna te noemen YSR, kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website (www.yogaroosendaal.nl). Yoga Studio Roosendaal zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Bij je aanmelding voor een (proef)les ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Betaling en Lidmaatschap Yogalessen

Je inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze voorwaarden wordt gespecificeerd. Men kan de kaart /het abonnement niet uitlenen om anderen hiervan gebruik te laten maken.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

Alle lessen dienen van tevoren betaald te zijn.
De rittenkaart wordt altijd aangegaan voor de minimumduur van 10 lessen;

Yoga Studio Roosendaal Strippenkaart
– 10 lessen: € 95,- (3 maanden geldig)
– 10 lessen: € 125,- (6 maanden geldig)
– 20 lessen: € 180,- (6 maanden geldig)

Yoga Studio Roosendaal Strippenkaart Student
– 10 lessen: € 75,- (3 maanden geldig)

Er is alleen restitutie van de rittenkaart/abonnement mogelijk in geval van langdurige ziekte, langer dan een periode van 3 weken. Hierbij dient een doktersbewijs overlegd te worden. Over de eerste 3 weken vindt geen restitutie plaats. Restitutie met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Automatische incasso
Het verschuldigde lesgeld wordt per automatisch incasso overgemaakt naar Triodos bankrekeningnummer NL79TRIO0197654061 t.n.v. Yoga Studio Roosendaal. De afschrijving zal plaatsvinden rond de 25ste van elke maand. De betaling geschiedt vooraf;
Maandabonnement voor 1 keer per week les bedraagt € 35,-;
Maandabonnement voor 2 keer per week les bedraagt € 55,- ;
Maandabonnement unlimited bedraagt € 60,-

De looptijd van je inschrijving duurt tenminste vier volledige kalendermaanden. Na deze periode kun je maandelijks opzeggen. Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk te gebeuren. 

Er is een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk te gebeuren; restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;

Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald als je de les zelf verwijderd uit het “online reserveringssysteem”. Dit kan tot 1 uur voor de les.

Alle lestijden zijn onder voorbehoud, eventuele wijzigingen geven wij tijdig door. Het actuele lesrooster is steeds te vinden op www.momoyoga.nl/yogaroosendaal

De docent behoudt het recht een les door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering gebeuren.

Feestdagen en vakanties: er is een aangepast rooster tijdens de vakanties. Bij de bepaling van de prijzen van de abonnementen is rekening gehouden met de uitval van de lessen tijdens de vakanties en feestdagen;

Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd.

Eigen Risico en Aansprakelijkheid

De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt;
YSR werkt met gekwalificeerde docenten (ZZP-ers) en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgd door, YSR, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Ondergetekende garandeert en verklaart het volgende: dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert; dat hij/zij op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve lichaamsbeweging; dat deze niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
Men geen lichaamsbeweging uit zal voeren wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren, die direct of niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.

YSR adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.Roken en gebruik van een mobiele telefoon tijdens de Yoga is niet toegestaan;
YSR en de gekwalificeerde docenten (ZZP-ers) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, coaching & therapie sessies, training en/of retraites bij, of verzorgd door, YSR;
YSR en de docent is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen;
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Workshops / Cursussen / Trainingen / Coaching- en Therappie sessie

Indien een coachings afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht, anders factureren wij het gehele bedrag.
De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft YSR het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;
Bij niet tijdige betaling heeft YSR het recht om het traject stil te zetten of te beëindigen. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn betalingsverplichting; Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld;
Het afzien van deelname aan een training, workshops of cursus geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit;
Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training, workshop of cursus te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan YSR zijn doorgegeven;
YSR heeft het recht een training, workshop of cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door het YSR heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding;
YSR heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of workshop.
Door bevestiging per mail voor deelname of het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

Toepasselijkheid en Geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YSR betreffende deelname aan lessen, workshops of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, danwel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YSR.
Privacy Voorwaarden
• Persoonsgegevens die door YSR worden verwerkt
• Delen en openbaar maken van informatie
• Beveiliging van persoonlijke gegevens
• Toegang en beheer van persoonlijke gegevens
• Veranderingen in de Privacy Voorwaarden

YSR vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In de Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

Persoonsgegevens die door YSR worden verwerkt (en waarom deze worden gebruikt)

YSR verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de studio. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van de volgende doeleinden:

Reserveringsysteem

We maken gebruik van Momoyoga om de werking van de studio goed te laten verlopen, je kan op elk moment beslissen om je gegevens aan te passen.
De Privacy Voorwaarden van momoyoga kan je hier nalezen.

YSR neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en wij nemen dan ook alle technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, openbaarmaking, ongevraagde wijziging of toegang te voorkomen.

Toegang en beheer van persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die YSR verwerkt in te zien. Je kunt deze corrigeren en laten verwijderen, tenzij YSR deze rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting. Gegevens inkijken kan via https://www.momoyoga.nl/yogaroosendaal/

Nieuwsbrief

Je kan je vrijblijvend inschrijven op onze nieuwsbrief en ook op elk moment uitschrijven. Jouw emailadres wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te brengen over nieuws van de studio en van onze workshops, maximum 1 per maand. Jouw email wordt niet doorverkocht aan derden.

Veranderingen in de Privacy Voorwaarden

Indien YSR besluit haar Privacy Voorwaarden te wijzen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze voorwaarden. Wij raden je aan om regelmatig het Privacy Voorwaarden terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacy beleid van YSR? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar yoga@yogaroosendaal.nl

Handige tips
• het is aan te raden om 2,5 uur voor het begin van de les niet meer te eten
• kom op tijd (liefst 10 minuten voor aanvang van de les);
• laat je gezondheidsconditie weten (veranderingen in je gezondheid, blessures of zwangerschap!)
• beweeg langzaam en bewust, nooit overhaasten of forceren; stop en rust zodra je lichaam aangeeft dat dit nodig is
• yoga is geen competitie, maar een practice die je voor jezelf op je eigen niveau uitvoert; probeer je niet te vergelijken met de ander
• deelname aan de lessen is op eigen risico
• in de studio zijn yoga matten aanwezig, het meenemen van een eigen mat is daarom geen noodzaak; het aanschaffen van een eigen mat wordt wel geadviseerd i.v.m. je eigen practice thuis en hygiëne.
• laat je mobiele telefoon thuis of in de auto!!